FritzVisionSegmentationModelOptions

@objc(FritzVisionSegmentationModelOptions)
public class FritzVisionSegmentationModelOptions : NSObject